SMLUVNÍ PODMÍNKY NAMASTERY CLUB, Z.S.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých spolek Namastery Club, z.s., IČO:07473591, se sídlem U Pernikářky 111/2a, Smíchov, 150 00, Praha 5, tel.: +420 770 191 358, webové stránky: www.namastery.cz, zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 708587 (dále jen „NC“), poskytuje druhé smluvní straně̌ (dále jen „Vy“ nebo „Klient“) služby cvičení jógy, fitness a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě rámcové smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Rámcová smlouva“).
  2. Každý Klient si pro účely rezervace Lekcí v online Rezervačním systému zřídí svůj online Uživatelský účet (tj. bezplatná Základní registrace). Pokud byste rádi čerpali všechny výhody, které Namastery Club nabízí, a to včetně Bonusů a výhodnějších podmínek storno Lekcí, můžete se stát členem spolku Namastery Club, a to tak, že provedete Členskou registraci (online či u nás na recepci) a zaplatíte členský příspěvek na 12 kalendářních měsíců.
  3. Registrace“ znamená Základní registraci či Členskou registraci, na základě nichž je vytvořen Klientovi Uživatelský účet.
  4. Základní registrace“ je úkon, kdy jsou informace o Klientovi zaznamenány pro vytvoření Uživatelského účtu za účelem rezervování Lekce. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou zejména: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa uživatele. Základní registrace uživatele probíhá zadáním potřebných registračních údajů prostřednictvím rozhraní Rezervačního systému.
  5. Členská registrace” je úkon, kdy jsou informace o Klientovi zaznamenány za účelem vytvoření řadového členství v NC a Uživatelského účtu. Informacemi, jež jsou během Členské registrace zaznamenávány, jsou zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a e-mailová adresa uživatele. Členská registrace uživatele probíhá zadáním potřebných registračních údajů prostřednictvím rozhraní Rezervačního systému či přímo na recepci Namastery Clubu. Členská registrace je účinná doručením řádně vyplněné přihlášky NC (online či na recepci NC). Po zaplacení členského příspěvku na dobu 12 kalendářních měsíců (online či na recepci NC) obdrží Klient klubovou kartu k vyzvednutí na recepci NC, na níž si může nabíjet Kredit v souladu s těmito Podmínkami. Pokud do konce období 12 kalendářních měsíců nebude uhrazen členský příspěvek na nadcházející období, Klient přestane být bez dalšího členem NC a nebude moci čerpat výhody, které vyplývají z členství v NC, a budou se na něj vztahovat podmínky pro Klienta-nečlena.
  6. Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Rezervačním systému na základě provedené Základní registrace či Členské registrace.
  7. Rezervační systém“ se rozumí webová aplikace provozovaná NC včetně jejího obsahu, nacházející se na webové adrese namastery.cz/rozvrh.
  8. Klient-nečlen“ je takový Klient, který není členem spolku Namastery Club.
  9. Klient-člen“ je takový Klient, který je členem spolku Namastery Club a provedl Členskou registraci.
  10. Bonus“ znamená cenové zvýhodnění pro Klienta-člena ve smyslu článku 5 níž
  11. Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách namastery.cz/cenik či na recepci NC. V případě̌ rozporu těchto verzí má přednost ceník dostupný na recepci NC.
  12. Kreditem“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta-č
  13. Službami“ se myslí Lekce a vybrané Workshopy.
  14. Lekce“ je skupinová lekce vedená lektorem realizovaná v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách NC, nevyplývá-li z textu, že se jedná o privátní lekci vedenou lektorem.
  15. Workshop“ je jednorázová událost edukativního charakteru či specifická lekce jógy vedená lektorem standardně̌ s delší dobou trvání, přičemž je jako workshop označena v nabídce či rozvrhu NC.
  16. Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor NC, který je k dispozici na webových stránkách NC či v prostorách NC.
  17. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Základní registrací či případně Členskou registrací v Rezervačním systému a/nebo čerpáním Služeb potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

 1. REGISTRACE V REZERVAČNÍM SYSTÉMU A UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY
  1. Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého Klient získává přístup k informacím o svém profilu a v případě Klienta-člena k údajům o zůstatku svého Kreditu.
  2. V rámci svého Uživatelského účtu je Klient oprávněn vybrané údaje měnit a upravovat.
  3. Registraci je možné provést elektronicky na webových stránkách v Rezervačním systému či po domluvě̌ osobně na recepci NC.
  4. Základní registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Vytvořit profil“. Návštěvník musí zadat alespoň̌: e-mailovou adresu, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.
  5. Jedna fyzická osoba muže být v Rezervačním systému registrována pouze jednou, a to jen s platnou e‑mailovou adresou.
  6. Registrací dochází k uzavření Rámcové smlouvy v písemné formě elektronicky, a to na internetových stránkách NC, přičemž tyto Podmínky a Provozní řád tvoří její nedílnou součást, a to vše za předpokladu, že Klient v odeslaném formuláři potvrdil, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami a Provozním řádem a následně NC potvrdil přijetí registračního formuláře odeslaného prostřednictvím internetových stránek NC. NC přitom není povinen Rámcovou smlouvu uzavřít.
  7. Vstupem do prostor studia NC Klient stvrzuje, že se seznámil s aktuálními Podmínkami a Provozním řádem, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.
  8. Započetím poskytování Služeb Klientovi ze strany NC dochází k uzavření dílčí smlouvy v ústní formě, a to na základě Rámcové smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky a Provozní řád, přičemž NC není povinen zahájit poskytovat Služby Klientovi, a tedy s ním dílčí smlouvu uzavřít.
  9. Klient se zavazuje platit NC za poskytované Lekce, kterých se zúčastní, příspěvek v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Lekci, nedohodnou-li se Klient a NC jinak. NC si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Klient má možnost rezervovat více Lekcí najednou.
  10. Klient se zavazuje platit NC za poskytované Workshopy, kterých se zúčastní, příspěvek uvedenou v popisu jednotlivých Workshopů, nedohodnou-li se Klient a NC jinak.

 

 1. KLIENTI-NEČLEN – REZERVACE LEKCÍ A CENA ZA SLUŽBY
  1. Rezervace Lekcí: Kapacitní dostupnost Lekce můžete ověřit v rozvrhu na webových stránkách NC. Pro rezervaci Lekce je nutné zaplatit cenu Lekce předem, a to online úhradou prostřednictvím partnera NC, společnosti Namastery, s.r.o. (IČO 05349257).
  2. Storno podmínky Lekcí: Bezplatné zrušení rezervace Lekce Klientem-nečlenem je možné alespoň 12h před počátkem konkrétní Lekce. Při včasném zrušení Lekce se vrací celá uhrazená částka. Při pozdním zrušení Lekce propadá ve prospěch NC 100% zaplacené částky jako poplatek v souvislosti s náklady na zajištění a organizaci Lekce. Klient-nečlen nemá možnost pracovat s Kreditem.
  3. Storno podmínky Workshopu: Bezplatné zrušení rezervace Workshopu Klientem-nečlenem je možné alespoň 1 týden před počátkem Workshopu. Při včasném zrušení Workshopu se vrací celá uhrazená částka. Při pozdním zrušení Workshopu propadá ve prospěch NC 100% zaplacené částky jako poplatek v souvislosti s náklady na zajištění a organizaci Workshopem. Ve výjimečných případech si NC vyhrazuje právo odchýlit se ve prospěch Klienta-nečlena (a to zejména s ohledem na konkrétní okolnosti daného Workshopu).

 

 1. KLIENT-ČLEN – REZERVACE LEKCÍ A CENA ZA SLUŽBY
  1. Klientská karta: Po Členské registraci a zaplacení členského příspěvku na 12 kalendářních měsíců obdrží Klient-člen klientskou kartu na recepci NC. Prvotní zřízení karty je zdarma. Při ztrátě či odcizení karty je Klient‑člen povinen to NC bez prodlení nahlásit, jinak NC není odpovědný za případnou škodu Klientovi-členovi způsobenou čerpáním Kreditu neoprávněnou osobou. Klient-člen je oprávněn vpřípadě̌ ztráty, odcizení či zničení klientské karty požádat o vystavení nové klientské karty, a to za manipulační poplatek 150 Kč.
  2. Rezervace Lekcí: Kapacitní dostupnost Lekce můžete ověřit v rozvrhu na webových stránkách NC. Pro rezervaci Lekce je nutné zaplatit cenu Lekce předem, a to online úhradou prostřednictvím partnera NC, společnosti Namastery, s.r.o. (IČO 05349257), či zaplacením z Kreditu.
  3. Storno podmínky Lekcí: U ranních Lekcí (od 7:00 do 9:00) a dopoledních Lekcí (od 10:00 do 12:00) je možnost zrušení Lekce Klientem-členem alespoň 12h předem. U odpoledních Lekcí (od 13:00 do 16:00) a večerních Lekcí (od 17:00 do 20:00) je možnost zrušení Lekce Klientem-členem alespoň 2h př Při včasném zrušení Lekce se vrací 100% částky za Lekci ve formě Kreditu Klientovi-členovi. Při pozdním zrušení Lekce propadá ve prospěch NC 50% zaplacené částky jako poplatek v souvislosti s náklady na zajištění a organizaci Lekce a 50% částky za Lekci se vrací Klientovi-členovi ve formě Kreditu.
  4. Storno podmínky Workshopu: Bezplatné zrušení rezervace Workshopu Klientem-členem je možné alespoň 1 týden před počátkem Workshopu. Při včasném zrušení Workshopu se vrací celá uhrazená částka na bankovní účet Klienta či ve formě Při pozdním zrušení Workshopu propadá ve prospěch NC 100% zaplacené částky jako poplatek v souvislosti s náklady na zajištění a organizaci Workshopem. Pokud se Klient-člen nemůže dostavit na příslušný Workshop, může za sebe poslat náhradu v případě, že předtím o tom informuje NC. Ve výjimečných případech si NC vyhrazuje právo odchýlit se ve prospěch Klienta-člena (a to zejména s ohledem na konkrétní okolnosti daného Workshopu).
  5. Starter’s pack: Klient-člen bude mít do 14 dnů od provedení první Členské registrace právo využít výhodného balíčku NC tzv. “Starter’s pack” na dobu buď (i) 14 dní či (ii) jeden měsíc, v rámci něhož bude mít tento Klient-člen neomezený vstup na všechny Lekce (po provedení předchozí rezervace na příslušnou Lekci) za velmi výhodný jednorázový příspěvek uvedený v Ceníku. V případě důvodů zvláštního zřetele si NC vyhrazuje právo balíček tzv. “Starter’s pack” příslušnému Klientovi-členovi neposkytnout či jej kdykoli zrušit.
  6. All you can master: Klient-člen bude mít kdykoli v proběhu trvání jeho členství v NC (tj. po dobu trvání Členské registrace) právo využít výhodného balíčku NC tzv. “All you can master” na dobu buď (i) 14 dní či (ii) jeden měsíc, v rámci něhož bude mít tento Klient-člen neomezený vstup na všechny Lekce (po provedení předchozí rezervace na příslušnou Lekci) za výhodný příspěvek uvedený v Ceníku. V případě důvodů zvláštního zřetele si NC vyhrazuje právo balíček tzv. “All you can master” příslušnému Klientovi-členovi neposkytnout či jej kdykoli zrušit.

 

 

 1. KREDIT A JEHO ČERPÁNÍ (POUZE PRO KLIENT-ČLEN)
  1. Po Členské registraci je Klient-člen oprávněn na svůj Uživatelský účet vložit finanční prostředky v podobě Kreditu, a to buď na webových stránkách NC, nebo na recepci NC prostřednictvím partnera NC, společnosti Namastery, s.r.o. (IČO 05349257).
  2. Minimální jednorázový vklad pro zakoupení kreditu je 2.000,- Kč. Při zakoupení kreditu má Klient-člen automaticky nárok na bonus, o který se mu navýší celkový Kredit (dále jen „Bonus“), a to v závislosti na výši vkladu:
   • při vkladu do 9.999,- Kč Klient-člen získává 10 % z vkládané částky;
   • při vkladu do 10.000,- Kč do 14.999,- Kč Klient-člen získává 15 % z vkládané částky;
   • při vkladu 15.000,- Kč a více Klient-člen získává 20 % z vkládané částky.
  3. Kredit má neomezenou platnost.
  4. Klient-člen je oprávněn v souladu s tímto článkem 5 využívat Kredit k placení pouze za Lekce včetně privátních Lekcí, které sám osobně využívá, nestanoví-li tyto Podmínky jinak či NC v nabídce pro konkrétní Workshop či specializovaný uzavřený kurs.
  5. Klientská karta není přenosná a je zakázáno sdílení jedné klientské karty vícero osobami.
  6. Klient-člen není oprávněn samovolně̌ měnit v rámci Uživatelského účtu výši svého Kreditu, či se o to pokoušet. Takové jednání se považuje za hrubé porušení těchto Podmínek.
  7. Klient-člen je oprávněn podat stížnost na neoprávněný pohyb výše Kreditu na jeho Uživatelském účtu, a to nejpozději do 30 dnů od realizace provedeného pohybu. Stížnost je třeba zaslat na info@namastery.cz včetně popisu stavu a doložení veškerých tvrzení, které mají Klientovu stížnost podpořit.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Povinnosti NC související se Službami se řídí výhradně těmito Podmínkami.
  2. Prostory a recepce NC se nacházejí na adrese U Pernikářky 111/2a, Praha 5, 150 00. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu Lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách namastery.cz/rozvrh. NC je oprávněna plánované Lekce či Workshopy zrušit bez náhrady, nicméně v takovém případě se Klientům vrací 100 % zaplacené částky – u Klienta-nečlena na jeho bankovní účet a u Klienta-člena na jeho bankovní účet, není-li dohodnuto jinak. O takové skutečnosti bude Klienty informovat prostřednictvím oznámení na webových stránkách NC či na sociálních sítích NC.
  3. Klient se zavazuje, že při používání Rezervačního systému se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno NC.
  4. Klient je povinen své osobní údaje uvádět správné a pravdivé.
  5. Klient je oprávněn využívat Služby pouze v případě, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje. NC není odpovědna za jakoukoli újmu či škodu, která Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb vznikne, zejména za jakoukoli újmu na zdraví
  6. Klient se zavazuje, že přístupové údaje k Uživatelskému účtu bude chránit v rozsahu, který po něm lze přiměřeně požadovat a nesdělí je třetí osobě̌.
  7. NC nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Rezervačního systému a uživatelského rozhraní a neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které vzniknou v důsledku nemožnosti připojení se v Rezervačním systému k Uživatelskému účtu.
  8. Každý Klient využívá Rezervační systém a Klientský účet na vlastní riziko. NC neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných v Uživatelském účtu.
  9. Klient souhlasí s tím, že NC nenese žádnou odpovědnost za informace zveřejněné na webových stránkách NC a neodpovídá ani za jejich gramatickou či faktickou správnost.
  10. NC neodpovídá za škodu a újmu, která může Klientům nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s používáním Rezervačního systému, resp., která by mohla vzniknout či vznikla na počítači, jehož prostřednictvím se Klient snažil do Uživatelského účtu vstoupit včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
  11. Klient se zavazuje nahradit NC jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti s Klientovým porušením povinností stanovených v těchto Podmínkách.
  12. Klient vstupem do prostor studia NC souhlasí, že NC může zachytit jeho podobu člověka prostřednictvím fotografie či videa pro marketingové účely a zveřejnění na sociálních sítích NC či webu NC.
  13. NC si vyhrazuje právo zjednat náhradu za lektora v případě jeho náhlé V tomto případě budou Klienti, přihlášeni na takovou Lekci, informování prostřednictvím emailu případně sms.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRIVÁTNÍCH LEKCÍ
  1. Jakýkoli Klient je oprávněn si po předchozí domluvě s NC (emailem, telefonicky či osobně) objednat privátní Lekce za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
  2. Storno podmínky pro privátní lekci: Klient je oprávněn zrušit privátní Lekci alespoň 24h předem, a to prostřednictvím emailu na info@namastery.cz či případně telefonicky v rámci provozní doby studia NC. NC nezodpovídá za případy, kdy se Klientovi nepodaří dovolat na recepci NC včas. V případě pozdního zrušení privátní Lekce má NC nárok na storno poplatek ve výši 100% ceny privátní Lekce jako poplatek v souvislosti s náklady na zajištění a organizaci privátní Lekce. Při včasném zrušení privátní Lekce se vrací 100% částky.
  3. Započetím poskytování privátní Lekce Klientovi ze strany NC stvrzuje Klient, že se seznámil saktuálními Podmínkami a Provozním řádem, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas. Započetím poskytování privátní Lekce Klientovi ze strany NC dále dochází k uzavření dílčí smlouvy v ústní formě, a to na základě Rámcové smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky a Provozní řád, přičemž NC není povinen zahájit poskytovat Služby Klientovi, a tedy s ním dílčí smlouvu uzavřít.
  4. V ostatních záležitostech se na privátní Lekci použijí ostatní ustanovení těchto Podmínek.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY
  1. Smluvní vztah mezi Klientem a NC v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Rezervačním systé
  2. Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Rezervačním systému a vypovědět tak Rámcovou smlouvu prostřednictvím své žádosti o zrušení Registrace zaslané na e-mailovou adresu: info@namastery.cz, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla NC doručena výpověď Rámcové
  3. NC muže kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Rámcovou smlouvu bez dalšího upozornění kterémukoliv Klientovi:
   • užívá-li Klient Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy;
   • domnívá-li se NC odůvodněně, že Klient hrubě či opakované̌ porušuje tyto Podmínky či Provozní řád;
   • použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;
   • je-li Klient déle než 12 měsíců neaktivní;
   • který, opakované̌ uzavřel Rámcovou smlouvu, zejména ukončila-li NC jeho původní Rámcovou smlouvu z důvodů uvedených v odst. 7.3 těchto Podmínek, nedohodnou-li se Klient a NC jinak.
  4. Ukončení Rámcové smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností včetně závazků vzniklých za dobu účinnosti Rámcové

 

 1. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. Webové stránky NC a Rezervační systém včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, všech vyobrazení i všech databází tvořících jeho obsah (dále jen „Obsah“) je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a dalších práv duševního vlastnictví.
  2. NC prohlašuje a Klient používáním Rezervačního systému výslovně bere na vědomí, že NC je oprávněným držitelem příslušných práv duševního vlastnictví k funkcím a vlastnímu Rezervačnímu Systému a k Obsahu, a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).
  3. NC poskytuje Klientovi nevýhradní právo využívat Obsah výhradně pro osobní potřebu Klienta a k nekomerčním účelům. Jakékoliv jiné použití Obsahu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí) vyžaduje v souladu s Autorským zákonem předchozí písemný souhlas NC s takovým použitím.
  4. Jakékoliv použití Obsahu na dalších webových lokalitách či sociálních sítích bez souhlasu NC může mít za následek vznik odpovědnosti za škodu způsobenou NC ve smyslu občanského zákoníku, případně uplatnění jiných práv NC vyplývajících jemu z Autorského zákona a jiných právních předpisů.
  5. NC si vyhrazuje právo kdykoliv měnit, doplňovat a mazat jakoukoliv část Obsahu.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich souvisejících právech naleznete na webových stránkách NC namasery.cz/cenik.

 

 1. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  1. Jestliže Klient v právních vztazích s NC vystupuje jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen pro účely tohoto článku „Spotřebitel“), přednostně platí tato ujednání v článku 11.
  2. Nad činností NC provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se vsouladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
   • Česká obchodní inspekce;
   • Úřad pro ochranu osobní údajů.
  3. Rámcová smlouva je archivována prostředky výpočetní techniky a není přístupná třetím osobám.
  4. Rámcová smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  5. Spotřebitel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Rámcové
  6. Spotřebitel muže požádat o započetí poskytování Služby bezprostředně po uzavření Rámcové smlouvy, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Smluvní strany si v případě odstoupení podle odst. 11.5 těchto Podmínek nevrací již poskytnuté plnění.
  7. NC tímto informuje Spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Rámcové smlouvy či dílčí smlouvy s NC, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u NC poprvé. Věcné příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z Rámcové smlouvy či dílčí smlouvy uzavřené mezi NC a Klientem-spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, stejné jako formulář̌ pro podání návrhu, jsou Klientovi-spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

 

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Podmínky v celém rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky vydané NC pro smlouvy se stejným nebo obdobným předmětem uzavřené s Klienty, jakož i všechny jejich přílohy a dodatky. Těmito Podmínkami však nejsou dotčeny povinnosti Klientů-členů, které jim vyplývají z členství v NC.
  2. Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemné druhé smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Rámcové smlouvy včetně dílčích smluv.
  3. Rámcová smlouva muže být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
  4. NC je oprávněna jednostranné měnit a doplňovat tyto Podmínky, Ceník a Provozní řá O veškerých takovýchto provedených změnách informuje NC druhou smluvní stranu na internetových stránkách NC, e-mailem či dopisem v listinné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem. Ve vztahu ke změnám Podmínek je druhá smluvní strana oprávněna v lhůtě̌ 1 (jednoho) měsíce po nabytí účinnosti Podmínek Rámcovou smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi NC, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.
  5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 18.2.2019.

Watch Dragon ball super