KURZ: DECH JAKO SUPERSCHOPNOST S JANEM ŽALUDEM OD PONDĚLÍ 3.6. 👉🏼 VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Provozní řád Namastery club, z.s

Studio

Namastery Club, z.s., IČO:07473591, se sídlem U Pernikářky 111/2a, Smíchov, 150 00, Praha 5, tel.: +420 770 191 358, webové stránky: www.namastery.cz, zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 708587 (dále jen „Provozovatel“)

Adresa studia

U Pernikářky 111/2a, Smíchov, 150 00, Praha 5
tel.: +420 770 191 358

Provozní doba dle aktuálně platného rozvrhu

Kontaktní údaje

E-mail: info@namastery.cz

Webové stránky: www.namastery.cz
Kontaktní osoba: Ing. Barbara Skuherská

Provozní řád

 1. Při příchodu do prostor Namastery (dále jen „NC“) si klienti mohou své oblečení a venkovní obuv odložit v prostorách šaten vybavených šatních skříňkami. Klíč od šatní skříňky obdrží klient po zaplacení vstupu na recepci NC oproti záloze ve výši 100 Kč či oproti klientské kartě. Při odchodu jsou klienti povinni využitou skříňku vyprázdnit a klíč od skříňky odevzdat na recepci. Po dobu své návštěvy v NC je klient odpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 2. V prostorách NC jsou klienti povinni dbát zvýšené opatrnosti a pohybují se na vlastní nebezpečí.
 3. Klienti si nesmí odkládat jakékoli cennosti převyšující hodnotu 5.000,- Kč (cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné) do skříňky. Klient si po dohodě může nechat tyto cennosti na recepci oproti potvrzení. NC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli cennosti uložené ve skříňce. Dojde-li k odcizení či ztrátě jakýchkoli věcí, je klient povinen neprodleně, nejpozději do 24 hodin, informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na pozdější ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 4. Každý klient, který chce uplatnit kredit, je povinen prokázat se klientskou kartičkou.
 5. Vstup do cvičebního sálu je povolen pouze klientům, kteří na recepci uhradili příspěvek za příslušnou lekci.
 6. Vstup do cvičebního sálu je klientům povolen pouze bez bot, či ve speciální obuvi, vyžaduje-li to charakter lekce, a ve vhodném sportovním oblečení.
 7. Při cvičení nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav a NC nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému lektorovi.
 8. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a každý klient je povinen dbát jejich pokynů vztahujících se k cvičení a cvičebním pomůckám. V opačném případě nenese NC žádnou odpovědnost za vzniklé úrazy, zranění či jinou újmu.
 9. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení NC na vlastní nebezpečí.
 10. Klient se na lekci dostaví vždy s dostatečným předstihem, aby nenarušoval požitek z lekce ostatním klientům.
 11. Po skončení lekce je každý klient povinen uklidit po sobě vypůjčené pomůcky do původního stavu.
 12. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem NC a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia NC.
 13. V prostorách studia NC je zakázáno:
  1. konzumovat vlastní potraviny;
  2. kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm; nebo
  3. požívat alkoholické nápoje či psychotropní látky.
 14. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat či poškozovat vybavení a prostory studia NC
 15. Klienti odpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu a za ztrátu či poškození majetku NC, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 16. Klient nedodržující tento Provozní řád může být ze studia NC vykázán personálem NC.
 17. Každý klient vstupem a pohybem v prostorách studia NC za účelem účasti zejména na lekcích jógy potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 18. Tento Provozní řád NC je platný a účinný od 10. 2. 2019.